Xu Jiayu was too tired to climb back to the rest area.

category:Sports
 Xu Jiayu was too tired to climb back to the rest area.


Source: China News Network Author: Wang Yu editor in charge: Li Xiaotian _NS6473