Guangdong away win Jiangsu won 6 straight streak, Zhou Peng, 27+7.

category:Sports
 Guangdong away win Jiangsu won 6 straight streak, Zhou Peng, 27+7.