Guizhou VS Fuli first: Steve PK, Harvey, Fuli change 442

category:Sports
 Guizhou VS Fuli first: Steve PK, Harvey, Fuli change 442


Guizhou Hengfeng (4231):

Goalkeeper: 30- Zhang Sipeng;

Guard: 21- Chiang Liang, 39- Boli, 5- Lin Longchang, 31- Zhao Hejing;

Back waist: 19- Zheng Kaimu, 15- Zhang Mengqi;

Avant-garde: 9- Steve, 6- Fan Yunlong, 27- Liu Hao (U23);

Striker: 11- Jelavich;

Substitutes: 1-Su Boyang, 2-Tang Xin, 3-Fatus, 8-Zhang Yuan, 14-Zhu Zhengyu (U23), 17-Elihamujiang, 24-Wang Jun Guangzhou Fuli (442): goalkeeper: 1-Cheng Yueli; guard: 20-Tang Zhao, 35-Li Tixiang, 3-Tosic, 11-Ding Haifeng; midfield: 32-Chen Zhizhao, 8-Wusuo, 4-Zhanggong, 23-Lu Lin; forward: 7-Za Harvey, 9-Xiao Zhi; Substitutes: 5-Zhang Jiaqi, 16-Li Rui (U23), 17-Zhang Chenlong, 24-Mac Jiajian (U23), 25-Han Feng, 36-Huang Zhengyu (U23), 37-Li Yuyang (U23); Source of this article: Netease Sports Responsibility Editor: Li Siming_BJS2696

Substitutes: 1-Su Boyang, 2-Tangxin, 3-Fatus, 8-Zhangyuan, 14-Zhu Zhengyu (U23), 17-Yilihamujiang, 24-Wang Jun

Guangzhou Fuli (442):

Goalkeeper: 1- Cheng Yuelei;

Midfield: 32- Chen Zhizhao, 8- ursolo, 4- Zhang Gong, 23- Lu Lin;

Striker: 7-, Harvey and 9- Xiao Zhi;

Substitutes: 5-Zhang Jiaqi, 16-Li Rui (U23), 17-Zhang Chenlong, 24-Mai Jiajian (U23), 25-Han Feng, 36-Huang Zhengyu (U23), 37-Li Yuyang (U23);