Xinjiang loses 5 points, Guangzhou defeats 34 points, and 19+16

category:Sports
 Xinjiang loses 5 points, Guangzhou defeats 34 points, and 19+16