Xinjiang loses 5 points, Guangzhou defeats 34 points, and 19+16

category:Sports click:342
 Xinjiang loses 5 points, Guangzhou defeats 34 points, and 19+16