Jin Yong, the hero of the martial arts novel, passed away from the memory of Xun Zhou.

category:Society
 Jin Yong, the hero of the martial arts novel, passed away from the memory of Xun Zhou.


Jin Yong, originally named Cha Liangfu, wrote many popular martial arts novels, including Snow Mountain Flying Fox, Tianlong Babu, Shooting and Carving Heroes Biography, Deer Ding Ji, Xiaoao Jianghu, Shujian Enemy, and Shen Diao Chivalrous Men. Heroes go!

Source: NetEase entertainment editor: Yang Yi _NBJ10647