Shenhua playing with fire, Teixeira drilling hard, Li Shuai can do nothing.

category:Sports click:254
 Shenhua playing with fire, Teixeira drilling hard, Li Shuai can do nothing.


Source: NetEase sports editor: Zhang Zenong _NS5732