Womens Volleyball Championships in Shanghai dominate Shandongs winning national champion.

category:Sports click:336
 Womens Volleyball Championships in Shanghai dominate Shandongs winning national champion.


Shanghai team wins championships

Shanghai, Shandong, Tianjin, 4.81, 5. Sichuan, 6. Henan, 7. Liaoning, 8. Beijing, 9. Jiangsu, 10. Zhejiang, 11. Fujian, 12. Yunnan, 13. Guangdong, 14. Hebei. Source: NetEase sports editor: Su Jing Bo _NBJ9719

Shanghai, Shandong, Tianjin, 4.81, 5. Sichuan, 6. Henan, 7. Liaoning, 8. Beijing, 9. Jiangsu, 10. Zhejiang, 11. Fujian, 12. Yunnan, 13. Guangdong, 14. Hebei.