Sister 2 full lineup exposed Na Ying, Cecilia Cheung, Dong Jie, Hu Jing, etc

category:Ent
 Sister 2 full lineup exposed Na Ying, Cecilia Cheung, Dong Jie, Hu Jing, etc


The schedule of sister riding the wind and breaking the waves 2 will be broadcast on Friday, January 22. Previously, the list of the second season on the Internet includes Na Ying, Zhou Bichang, Chen Zitong, Li Huizhen, Han Xue, Zhang Baizhi, Zhang Xinyu, Wang ou, Hu Jing, Xianzi, Yang Yuying, Chen Yanxi, xuanlu, Dong Jie, Chen Xiaoxu, Jiang Luxia, Ji kejunyi, Jiang Yingrong, Xue Kaiqi, Li Feier, Dong Xuan, and so on Liu Ye, Zuo Xiaoqing, Yuan Shanshan, Jin Qiaoqiao, Cheng Lisha, LV Yi, Liu mintao, Li ruotong and Tang Jingmei.

At present, the program group of sister has officially announced the list of participating sisters: