Charity match: Wang Zhe, Lin zhoupeng leads mens basketball team to win 122-107 mens Dingle team

category:Sports
 Charity match: Wang Zhe, Lin zhoupeng leads mens basketball team to win 122-107 mens Dingle team


Wang Zhelin dunk

Zhou Peng

Hu Mingxuan

Mens Dingle team vs China Mens basketball team

One armed boy zhangjiacheng

Mens basketball coach Du Feng

Male Dingle coach Marbury

Male Dingle coach Marbury

People raised their fists to pay homage to the war epidemic hero city of Wuhan

Yao Mings speech

Yao Mings speech