Invite you to host a special lighting show to celebrate the birthday of our motherland!

category:Hot
 Invite you to host a special lighting show to celebrate the birthday of our motherland!


This is the familiar hometown

Where the lights are bright, the stars let the light shine

This is my dear motherland

Song from the evening gulls, poetry into the blue sky

Lets get together

Light up

Celebrate for the motherland!

Beijing

Tianjin

Shanxi

Inner Mongolia

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Shanghai

Jiangsu

Zhejiang

Anhui

Fujian

Jiangxi

Shandong

Hubei

Guangdong

Guangxi

Hainan

Sichuan

Guizhou

Yunnan

Shaanxi

Gansu

Qinghai

Ningxia

Xinjiang

Hong Kong

Macao

Taiwan