Will you pay for the $6600 Louis Vuitton face shield

category:Lady
 Will you pay for the $6600 Louis Vuitton face shield


Source: Netease fashion editor: Pan Jingxian_ NQ0184