Wang Baoqiang, wearing a black jacket and sunglasses, went to the studio with his girlfriend Feng Qing

category:Ent
 Wang Baoqiang, wearing a black jacket and sunglasses, went to the studio with his girlfriend Feng Qing


Source: Netease Entertainment editor: Liu Jiaxin_ NBJS11395