Working for ten years, I was still a stranger in Beijing, Shanghai and Guangzhou

category:Lady
 Working for ten years, I was still a stranger in Beijing, Shanghai and Guangzhou


A promising advertisement

Sina Weibo: @ wenyaoyao

Zhihu: Wenyao

Cooperation plus wechat: wenyaoshiyuan