Yu Kewei: I heard that there are five of them

category:Ent
 Yu Kewei: I heard that there are five of them


Sister riding the wind and waves is a variety show for the growth of the womens group launched by mango TV. Huang Xiaoming is the witness of the group and Du Hua is the manager of the womens group. The program called on 30 female artists born before 1990. Through training and assessment, five members were finally selected to form the womens League.

On June 6, 2020, sister riding the wind and waves announced a complete 30 member guest lineup: a duo, Bai Bing, Chen Songling, Ding Dang, Huang Shengyi, Huang Ling, Hailu, Jinchen, Jinsha, LAN Yingying, Li sidanyi, Liu Yun, Meng Jia, Jingjing, Shen Mengchen, Wu Xin, Wang Likun, Wang Feifei, Wang Zhi, Wan Qian, Xu Fei, Yu Kewei, Yi Nengjing, Yuan Yonglin, Zhang Yuqi, Zhang Hanyun Zhang Meng, Zhong Litai, Zheng Xiyi and Zhu Jingxi.

Yang Chenglins sister who rides the wind and waves is praised for her beauty. Source: surging news editor: Han Chong_ NBJ11345