Beikong 2 points win Jilin Jin 8, Xinjiang Fuge 39 + 8, Sun Yue 18 + 5

category:Sports
 Beikong 2 points win Jilin Jin 8, Xinjiang Fuge 39 + 8, Sun Yue 18 + 5


39+8uff01 North control demon star suddenly dies suddenly, can Jilin Xinjiang prevent him?