Little surfer! Chen Kun comments on Takeshi jinchengwu and gives Zhou Xun a picture of fireworks

category:Ent
 Little surfer! Chen Kun comments on Takeshi jinchengwu and gives Zhou Xun a picture of fireworks


Chen Kun (data map)

Source: Netease Entertainment editor: Liu Jiaxin_ NBJS11395