Zhou Qi 20 + 10 leads Xinjiang to easily win Tianjin teams 26 matches

category:Sports
 Zhou Qi 20 + 10 leads Xinjiang to easily win Tianjin teams 26 matches