Xi Jinping: we must promote our national brand.

category:Finance
 Xi Jinping: we must promote our national brand.


Supervisor Shen Yong

Reporter Shi Wei Xing bin Wang Pengfei

Recording Chen Yu