Guizhou Maotai shares close to 1600 yuan and market value breaks through 2 trillion mark

category:Finance
 Guizhou Maotai shares close to 1600 yuan and market value breaks through 2 trillion mark


Source: Netease Financial Editor: Wang Xiaowu_ NF