Liu qiangdong, chairman of Jingdong Digital Technology Co., Ltd. Zhang Zetian, resigned as a director

category:Ent
 Liu qiangdong, chairman of Jingdong Digital Technology Co., Ltd. Zhang Zetian, resigned as a director


Source: Financial Association editor in charge: Han Chong_ NBJ11345