Wu Qilongs overbearing Manifesto of being asked to send proposition: wont make Liu Shishi cry

category:Ent
 Wu Qilongs overbearing Manifesto of being asked to send proposition: wont make Liu Shishi cry


Tan songyun praises

Wu Qilong and Liu Shishi

Source: Han Chong, editor in charge of Netease Entertainment_ NBJ11345