Ma Yilian and Huang Yi take a picture of the swallow Ziwei in huanzhu 3

category:Ent
 Ma Yilian and Huang Yi take a picture of the swallow Ziwei in huanzhu 3