Zhang Han, Wu Yanzu, et al

category:Ent
 Zhang Han, Wu Yanzu, et al


Mens group: Chen Zhipeng, Tan Jianci, Ao dog, Wang Dongcheng, Zhang Yuan

5 candidates: Chen Xiang, Wu Jianfei, Yu Haoming, Wei Chen, Ma Tianyu

Host 2: Shen Ling, Qian Feng

Actors: Qin Hao, sun Honglei, pan Yueming, Wang Yaoqing, Li Jiahang, Zhang Han, Han Dongjun, Wei daxun, Chen Xuedong

3 Hong Kong stars: Daniel Wu, Terence Yin and Ku Kui Kei