Its torn? Hu Bingqings imitation of Xu Lus brokers

category:Ent
 Its torn? Hu Bingqings imitation of Xu Lus brokers


It is reported that Hu Bingqing and Zhang MingEn were photographed with close manners earlier, and Zhang MingEn informed that they had broken up with Xu Lu.

Source: Netease Entertainment editor: Liu Dan_ NBJS10788