Yi Nengjing apologizes to Zhao Zhao Zhao: I hope to continue the brave dialogue

category:Ent
 Yi Nengjing apologizes to Zhao Zhao Zhao: I hope to continue the brave dialogue


Source: Netease Entertainment editor: Liu Dan_ NBJS10788