Warm up - Alans first show, Zhang Yuning substitutes for Jiangong Guoan 5-0 TEDA

category:Sports
 Warm up - Alans first show, Zhang Yuning substitutes for Jiangong Guoan 5-0 TEDA


In the first half of the game, Guoan took the lead in breaking the deadlock, with Wang Ziming as the first player to score a goal; then Alan created a penalty shot; before the end of the first half of the game, Alan seized the chance to make a make-up shot and went to the next city. Before the first half of Guoans first show, he scored twice, and Guoan led TEDA 3-0 in the first half.

In the second half of the second half, Yi Bian fought again, and the two teams had a large rotation. Jin Pengxiang, Zhang Yuning and Barton came on as substitutes in Guoan; Teng Shangkun, Xie Weijun and other three people came on the stage in TEDA.

[starting lineup

Beijing Zhonghe Guoan: Hou Sen; Jin Taiyan, Yu Dabao, Yang Fan, Wang Gang; PU Cheng, Chi Zhongguo, Zhang Qizhe, li ke; Wang Ziming, Alan