Jiangsu Teachers arrangement of Xiao Zhans related works was disqualified

category:Ent
 Jiangsu Teachers arrangement of Xiao Zhans related works was disqualified


Related recommendation online class recommended Xiao Zhan teacher was suspended. Parents said that a child cried in Xiamen. One teacher publicized Xiao Zhan District Education Bureau in the online class: how to deal with the two classes of Amway Xiao Zhan for Xiamen middle school teachers? Local Education Bureau response source: Netease Entertainment editor: Li siu nbj11322