Guizhou Moutai legal person changed to Gao Weidong, Li Baofang and many other people withdrew from the senior management

category:Hot
 Guizhou Moutai legal person changed to Gao Weidong, Li Baofang and many other people withdrew from the senior management


Tianyan inspection shows that the executives who quit the list of directors, supervisors and managers of Maotai include Li Baofang, Tan Dinghua, LV yunhuai, Wang Li, Cheng wending, Liang Bei, Liu Zili, Zhao Shuyue, Ji Keliang, Luo Shuangquan and Lin Tao; the new executives include Gao Weidong, Li Jingren, Zhang Jingzhong, Xu Dingbo, you Yalin, Wang Yan, Lu Jinhai and Li Botan; Qiu Guoxiang and Zhang Yi remain unchanged.