Guan Shao, Zeng yuanxiao, and Guan Xiaotong take a picture together

category:Ent
 Guan Shao, Zeng yuanxiao, and Guan Xiaotong take a picture together


Source: editor in charge of Netease Entertainment: Ma Wenjing, nbjs9027