Li Baofang, Maotai: no reduction in the planned tasks this year

category:Finance
 Li Baofang, Maotai: no reduction in the planned tasks this year


Source: Guizhou Maotai editor in charge: Chen Hequn ufe63 nb12679