The latest training list of the national football team: no Wu Lei

category:Hot
 The latest training list of the national football team: no Wu Lei


Evergrande has 5 candidates, including Exxon, weshowe, Gao Zhunyi, Zhang Linpeng and Liu Dianzuo.

Guoan has five candidates, Yu Dabao, Zhang Qizhe, Chi Zhongguo, Li Ke and Li Lei.

Suning has three candidates, Li Ang, Ji Xiang and Wu Xi.

Zhuoer has four candidates, namely tomorrow, Li Xing, Liu Yun and Dong Chunyu.

There are two candidates in Huaxia, Jiang Zhipeng and Dong Xuesheng.

One TEDA was selected, Yang Fan.

One from Tianhai was selected, Yang Xu.

Shenhua 1 person selected, Cao Jianding.

Source: Netease sports Author: a Fei, editor in charge: Xu Song, ns1943