CBA all star team: Allianz Shuhao leads the north and South starters, Sun Yue substitutes

category:Sports
 CBA all star team: Allianz Shuhao leads the north and South starters, Sun Yue substitutes


South District backup lineup: Wu Qian, Chen linjian, Hu Jinqiu, he Xining, Fu Hao, Wu guanxi, Deng Meng;

South district head coach Du Feng, assistant coach Liu Weiwei.

2020cba all star game north area team:

North District backup lineup: Tao Hanlin, Ke lanbaike Makan, Zhao Jiwei, Fang Shuo, Shi Desai, Sun Yue and yuanshuai;

North District head coach adijiang, assistant coach Guo Shiqiang.

Source: editor in charge of sports of Netease: Ma bile, ns4800