Amazing! Xu Weizhou and Yu Ya were originally translators

category:Ent
 Amazing! Xu Weizhou and Yu Ya were originally translators


Source: Netease Entertainment editor in charge: Li siou nbj11322