Xinjiang wins 4 consecutive victories over Jiangsu, Zhou Qi 27 + 10 + 3 hat salad Wood 18 points

category:Sports
 Xinjiang wins 4 consecutive victories over Jiangsu, Zhou Qi 27 + 10 + 3 hat salad Wood 18 points