Guizhou Maotai Liquor Sales Co., Ltd. is listed as the executor

category:Finance
 Guizhou Maotai Liquor Sales Co., Ltd. is listed as the executor


Source: tianyancha, editor in charge: Chen Hequn, nb12679