Gao Yixiang regrets his death. Xiujiekai cannot believe that he is a warm man

category:Ent
 Gao Yixiang regrets his death. Xiujiekai cannot believe that he is a warm man


Source: Netease Entertainment editor in charge: Li siou nbj11322