Typhoon White Deer rushed to Fujian, Guangdong, Fujian to launch emergency response

category:Hot
 Typhoon White Deer rushed to Fujian, Guangdong, Fujian to launch emergency response


(function () {(window. slotbydup = window. slotbydup | []). push ({id:6374560, container:ssp_6374560, size:300,250, display:inlay-fix, async: true});} (); source of this article: Xinhua Viewpoint Author: Xiao An Yan Hongtian Jianchuan Responsible Editor: Wang Ning_NB12468)