Sheena first took a photo with Zhang Bichen to refute the rumor, and then told Zhang Jie: I am very happy to be your little fan.

category:Hot
 Sheena first took a photo with Zhang Bichen to refute the rumor, and then told Zhang Jie: I am very happy to be your little fan.


Source: Editor-in-Charge of Euro-American School: Wang Xiaoyi_NE0011