China Mens Basketball Team Wins Croatian League of Arab States 19+7 Guo Less 14 Points

category:Sports
 China Mens Basketball Team Wins Croatian League of Arab States 19+7 Guo Less 14 Points


Yi Jianlian is sandwiched

Allen Guo negotiated with the referee

Guo Allens Holding Ball Propulsion

Zhou Qi wants to dunk

Zhou Pengs expression is ferocious

Zhai Xiaochuan

Wang Zhelins Intranet Attack

Zhai Xiaochuans Pre-Competition Button

Zhao Rui Pushes Forward

Fang Shuos Breakthrough

Yi Jianlian Quickly

Zhao Jiwei

Zhou Pengs jump shot

Yi Jianlian Singles

Ren Junfeis Breakthrough

Zhao Ruis Difficult Breakthrough

Zhao Ruis expression is funny

Zhai Xiaochuan and Ren Junfei clapped hands

Yi Jianlian picking board

Sun Minghui and Abu Du Salamander

Li Nan, Head Coach of Chinese Mens Basketball Team