Guanxuan! Qianxia Universitys main force joining Fujian is the same batch as Wang Chen Linjian.

category:Sports
 Guanxuan! Qianxia Universitys main force joining Fujian is the same batch as Wang Chen Linjian.