Talk Show 2 Wu Xin teamed up with Yu Qian-li-sheng to form a group Jianxiao

category:Ent
 Talk Show 2 Wu Xin teamed up with Yu Qian-li-sheng to form a group Jianxiao


Source: Netease Entertainment Responsible Editor: Yin Lili_NK3689