Thirty new actors will be invited to preside over the Golden Images Award. Song Huiqiao and Liu Dehua will attend.

category:Ent
 Thirty new actors will be invited to preside over the Golden Images Award. Song Huiqiao and Liu Dehua will attend.


It is reported that many new actors will be invited to preside over the award, including Cai Hanyi, who won the 33rd Hong Kong Film Award for Best New Actor for The Dance School, and Susan, who was nominated for the 35th Hong Kong Film Award for Best New Actor for Which Day We Will Fly. The Organizing Committee of the Golden Award said that all the young new film actors presided over by the guests were new actors who had performed in the commercial films produced in Hong Kong in the past four years. With the vigorous performance of the new actors, the conference will show the public a drum of the new strength of Hong Kongs young film.

In addition, there will be no shortage of big-name stars in the award ceremony. Liu Dehua, Song Huiqiao, Liu Qingyun, Yang Qianjao, Gu Tianle and Yu Wenle will all be guests at the award ceremony.

Attached list:

List of guest presenters (ranked in stroke order): ____________

Xiaoye (Luzhenye), Wang Minyi, Wang Minyi, Zhu Jiaran, Yu XiangNing, Wu?Xuan, Zhu Jiaran, Yu XiangNing, Wu?Xuan, Cengkaqi, Li Renju, DuXiaoqiao, Lin Yasheng, Hu Tong, Ling Wenlong, Yuan Yinlin, Yuan Yinlin, Liang Yongting, Hu Tong core, Chen Jialang, Chen Jialong, Chen Jiahuan, Chen Jiahuan, Chen Hanna, Chen Hanna, Maxinyi, study tours, Tong Jiawen, Huang Dingqian, Huang Yihao, Huang Yihao, Liao Ziyiyiyiyi, Liao, Liao Ziyiyiyiyiyiyiyiyiyi, Liu Ziyiyiyiyiyi286.9 billion, good words, Deng Yueping, Xie Gaojin, Suli Shan and Gu Dingxuan.

List of guests at the award ceremony (ranked in stroke order):

Wen Yongshan, Mao Shunyun, Gu Tianle, Bai Zhi, Yu Wenle, Song Huiqiao, Li Huanchen, Zhou Xiuna, Jin Peida, Qiushan Pomelo rare, Zhang Daming, Zhang Jicong, Peng Xiuhui, Huiying Hong, Feng Delun, Huang Shuman, Yang Qianwei, Liu Qingyun, Liu Dehua, Cai Zhuoyan, Deng Lixin, Qian Xiaohao, Qianjing, Binjin Longzhi, Xue Kaiqi, Xie Angel.

Source: Netease Entertainment Responsible Editor: Hanchong_NBJ11345