The 4.1 magnitude earthquake occurred in Suzhou, kiriz, Xinjiang, with a focal depth of 11 km.

category:Global
 The 4.1 magnitude earthquake occurred in Suzhou, kiriz, Xinjiang, with a focal depth of 11 km.


Source: Seismological Bureau website editor: Ji Xue Ying _NN6784