Worried! Hulk ran away suddenly when he ran high speed.

category:Sports
 Worried! Hulk ran away suddenly when he ran high speed.


Source: NetEase sports editor: Zhang Zenong _NS5732