Li Yuan 16 points, Shandong womens basketball home and away double-win defending champion next battle in Jiangsu

category:Sports click:686
 Li Yuan 16 points, Shandong womens basketball home and away double-win defending champion next battle in Jiangsu