Li Yuan 16 points, Shandong womens basketball home and away double-win defending champion next battle in Jiangsu

category:Sports
 Li Yuan 16 points, Shandong womens basketball home and away double-win defending champion next battle in Jiangsu